Raporti Vjetor 2019
Raporti Vjetor 2018
Raporti Vjetor 2017
Raporti Vjetor 2016
Raporti Vjetor 2015
Raporti Vjetor 2014
Raporti Vjetor 2013
Raporti Vjetor 2012
Raporti Vjetor 2011
Raporti Vjetor 2010
Raporti Vjetor 2009
Raporti Vjetor 2008
Raporti Vjetor 2007
Raporti Vjetor 2006
Raporti Vjetor 2005
Raporti Vjetor 2004
Raporti Vjetor 2003
Raportim Financiar Periodik, Qershor 2020

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2020. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Mars 2020

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2020. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Dhjetor 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Shtator 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Qershor 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Mars 2019

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2019. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Dhjetor 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhen Dhjetor 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Shtator 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Qershor 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Mars 2018

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2018. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara, 31 Dhjetor 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Dhjetor 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Raportim Financiar Periodik, Shtator 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Për të shkarkuar Raportin Financiar Periodik Shtator 2017

Raportim Financiar Periodik, Qershor 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Për të shkarkuar Raportin Financiar Periodik Qershor 2017

Raportim Financiar Periodik, Mars 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Për të shkarkuar Raportin Financiar Periodik Mars 2017

Treguesit Financiarë, Janar 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.01.2017

1. Totali i Aktiveve – 169,287,339

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 109,504,230

3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,559,228

4. Depozita – 142,443,700

5. Kapitali Aksionar – 13,953,247

6. Të ardhurat operative Bruto – 772,242

7. Shpenzimet operative – (259,482)

8. Provigjionet dhe loans write off – (458,365)

9. Fitimi Para Tatimit – 54,393

10. Fitimi Neto – 51,778

11. Capital adequacy ratio – 14.85%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.37%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 4.53%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 33.60%

15. Numri i kredive outstanding – 24,983

16. Numri i Klientëve – 252,633

17. Numri i Stafit – 807

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Për të shkarkuar Publikimin Raportit të të dhënave Financiare për 12-mujorin mbyllur më 31 Dhjetor 2016

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.11.2016

1. Totali i Aktiveve – 168,268,868

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,963,840

3. Portofoli Neto i Kredisë – 96,491,210

4. Depozita – 139,893,086

5. Kapitali Aksionar – 13,345,895

6. Të ardhurat operative Bruto – 7,525,859

7. Shpenzimet operative – (2,983,252)

8. Provigjionet dhe loans write off – (3,666,936)

9. Fitimi Para Tatimit – 875,671

10. Fitimi Neto – 691,885

11. Capital adequacy ratio – 14.19%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.48%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 5.98%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 39.64%

15. Numri i kredive outstanding – 25,099

16. Numri i Klientëve – 252,724

17. Numri i Stafit – 792

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 58

Treguesit Financiarë, Janar – Tetor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Tetor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.10.2016

1. Totali i Aktiveve – 164,815,100

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,916,226

3. Portofoli Neto i Kredisë – 95,394,721

4. Depozita – 140,508,850

5. Kapitali Aksionar – 12,673,133

6. Të ardhurat operative Bruto – 6,731,190

7. Shpenzimet operative – (2,693,584)

8. Provigjionet dhe loans write off – (3,814,265)

9. Fitimi Para Tatimit – 223,341

10. Fitimi Neto – 193,185

11. Capital adequacy ratio – 14.19%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.15%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.89%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.02%

15. Numri i kredive outstanding – 25,353

16. Numri i Klientëve – 256,647

17. Numri i Stafit – 792

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 58

Treguesit Financiarë, Janar – Shator 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shtator 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.09.2016

1. Totali i Aktiveve – 158,577,426

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 109,378,071

3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,225,92

4. Depozita – 135,528,325

5. Kapitali Aksionar – 12,718,408

6. Të ardhurat operative Bruto – 5,988,435

7. Shpenzimet operative – (2,426,081)

8. Provigjionet dhe loans write off – (3,360,185)

9. Fitimi Para Tatimit – 202,169

10. Fitimi Neto – 171,013

11. Capital adequacy ratio – 14.19%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.16%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.92%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.51%

15. Numri i kredive outstanding – 25,407

16. Numri i Klientëve – 255,680

17. Numri i Stafit – 790

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Për të shkarkuar Publikimin Raportit të të dhënave Financiare për 9-mujorin mbyllur më 30 Shtator 2016

Treguesit Financiarë, Janar – Gusht 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Gusht 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.08.2016

1. Totali i Aktiveve – 155,357,516

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 108,971,094

3. Portofoli Neto i Kredisë – 94,062,295

4. Depozita – 133,003,865

5. Kapitali Aksionar – 12,720,105

6. Të ardhurat operative Bruto – 5,305,039

7. Shpenzimet operative – (2,130,434)

8. Provigjionet dhe loans write off – (2,978,355)

9. Fitimi Para Tatimit – 196,250

10. Fitimi Neto – 171,094

11. Capital adequacy ratio – 14.31%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.17%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 2.08%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.16%

15. Numri i kredive outstanding – 25,334

16. Numri i Klientëve – 253,286

17. Numri i Stafit – 797

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Treguesit Financiarë, Janar – Korrik 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Korrik 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 31.07.2016

1. Totali i Aktiveve – 150,633,765

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 107,109,841

3. Portofoli Neto i Kredisë – 92,654,882

4. Depozita – 127,519,750

5. Kapitali Aksionar – 12,525,458

6. Të ardhurat operative Bruto – 4,526,779

7. Shpenzimet operative – (1,850,956)

8. Provigjionet dhe loans write off – (2,509,602)

9. Fitimi Para Tatimit – 166,221

10. Fitimi Neto – 141,065

11. Capital adequacy ratio – 14.31%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.16%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 1.98%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.89%

15. Numri i kredive outstanding – 25,188

16. Numri i Klientëve – 263,261

17. Numri i Stafit – 796

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.06.2016

1. Totali i Aktiveve – 153,017,956

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 107,366,968

3. Portofoli Neto i Kredisë – 93,213,491

4. Depozita – 130,501,342

5. Kapitali Aksionar – 12,440,206

6. Të ardhurat operative Bruto – 3,884,793

7. Shpenzimet operative – (1,569,065)

8. Provigjionet dhe loans write off – (2,137,567)

9. Fitimi Para Tatimit – 178,161

10. Fitimi Neto – 161,236

11. Capital adequacy ratio – 15.42%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.22%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 2.65%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 40.39%

15. Numri i kredive outstanding – 24770

16. Numri i Klientëve – 259,828

17. Numri i Stafit – 785

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Treguesit Financiarë, Janar – Maj 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Maj 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Maj 2016 raporton:

1. Aktivet – 152,831,059

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 106,021,111

3. Portofoli Neto i Kredisë – 91,986,179

4. Depozita – 131,058,074

5. Kapitali Aksionar – 12,451,504

6. Të ardhurat Operative Bruto – 3,292,947

7. Shpenzimet Operative – (1,276,208)

8. Fitimi para tatimit – 115,017

9. Fitimi Neto – 98,091

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.16%

11. RoE pas tatimit (vjetor) –1.93%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 38.76%

13. Numri i Kredive outstanding – 24,473

14. Numri i Klientëve – 256,322

15. Numri i Stafit – 779

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Prill 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Prill 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Prill 2016 raporton:

1. Aktivet – 154,014,895

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 103,700,731

3. Portofoli Neto i Kredisë –  90,156,727

4. Depozita – 131,347,044

5. Kapitali Aksionar – 12,090,893

6. Të ardhurat Operative Bruto – 2,859,628

7. Shpenzimet Operative – (996,830)

8. Fitimi para tatimit – 107,054

9. Fitimi Neto – 90,128

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.18%

11. RoE pas tatimit (vjetor) –2.23%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 34,86%

13. Numri i Kredive outstanding – 23,974

14. Numri i Klientëve – 253,210

15. Numri i Stafit – 761

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2016 raporton:

1. Aktivet – 151,158,602

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 102,018,202

3. Portofoli Neto i Kredisë –  89,133,766

4. Depozita – 128,257,801

5. Kapitali Aksionar – 12,197,998

6. Të ardhurat Operative Bruto – 1,886,253

7. Shpenzimet Operative – (737,357)

8. Fitimi para tatimit – 105,139

9. Fitimi Neto – 77,974

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.21%

11. RoE pas tatimit (vjetor) –2.57%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.09%

13. Numri i Kredive outstanding – 24,327

14. Numri i Klientëve – 249,321

15. Numri i Stafit – 756

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56

Treguesit Financiarë, Janar – Shkurt 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shkurt 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Shkurt 2016 raporton:

1. Aktivet – 151,158,602

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 102,018,202

3. Portofoli Neto i Kredisë –  89,133,766

4. Depozita – 128,257,801

5. Kapitali Aksionar – 12,197,998

6. Të ardhurat Operative Bruto – 1,886,253

7. Shpenzimet Operative – (737,357)

8. Fitimi para tatimit – 105,139

9. Fitimi Neto – 77,974

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.21%

11. RoE pas tatimit (vjetor) –2.57%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.09%

13. Numri i Kredive outstanding – 24,327

14. Numri i Klientëve – 249,321

15. Numri i Stafit – 756

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar 2016

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar raporton:

1. Aktivet – 149,416,723

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 99,671,275

3 .Portofoli Neto i Kredisë –  87,255,848

4. Depozita – 127,182,562

5. Kapitali Aksionar – 12,252,692

6. Të ardhurat Operative Bruto – 744,991

7. Shpenzimet Operative – (242,856)

8. Fitimi para tatimit – 61,873

9. Fitimi Neto – 52,592

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) –0.43%

11. RoE pas tatimit (vjetor) –5.18%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 32.60%

13. Numri i Kredive outstanding – 23,487

14. Numri i Klientëve – 243,853

15. Numri i Stafit – 739

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Dhjetor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Dhjetor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Dhjetor 2015 raporton:

1. Aktivet – 144,692,835

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 98,632,019

3. Portofoli Neto i Kredisë –  86,626,124

4. Depozita – 123,387,714

5. Kapitali Aksionar – 12,119,663

6. Të ardhurat Operative Bruto – 7,430,658

7. Shpenzimet Operative – (2,970,393)

8. Fitimi para tatimit – 498,559

9. Fitimi Neto – 348,423

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.25%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.13%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.97%

13. Numri i Kredive outstanding – 23,955

14. Numri i Klientëve – 241,109

15. Numri i Stafit – 739

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 56

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Nëntor 2015 raporton:

1. Aktivet – 144,519,557

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 97,604,283

3. Portofoli Neto i Kredisë – 85,514,015

4. Depozita – 122,709,319

5. Kapitali Aksionar – 10,894,170

6. Të ardhurat Operative Bruto – 6,834,585

7. Shpenzimet Operative – (2,670,366)

8. Fitimi para tatimit -225,337

9. Fitimi Neto – 134,655

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.11%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 1.42%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 39.07%

13. Numri i Kredive outstanding – 22,876

14. Numri i Klientëve – 238,587

15. Numri i Stafit – 709

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 54

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Tetor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Tetor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Tetor 2015 raporton:

Aktivet – 145,296,196

Portofoli Bruto i Kredisë – 99,033,980

Portofoli Neto i Kredisë – 85,313,327

Depozita – 124,164,176

Kapitali Aksionar – 10,750,919

Të ardhurat Operative Bruto – 6,191,239

Shpenzimet Operative – (2,381,076)

Fitimi para tatimit – 65,740

Fitimi Neto – 16,570

*sipas IFRS në ‘000 ALL

Kapitali – 14.03%

RoA pas tatimit (vjetor) – 0.01%

RoE pas tatimit (vjetor) –0.19%

Raporti kosto/ të ardhura – 38.45%

Numri i Kredive outstanding – 24,327

Numri i Klientëve – 249,321

Numri i Stafit – 756

Numri i Degëve dhe Agjencive – 56

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Shtator 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – September 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – September 2015 raporton:

1. Aktivet – 144,744,084

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 97,967,793

3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,992,338

4. Depozita – 124,556,134

5. Kapitali Aksionar – 11,105,266

6. Të ardhurat Operative Bruto – 5,499,136

7. Shpenzimet Operative – (2,111,404)

8. Fitimi para tatimit – 454,361

9. Fitimi Neto -386,207

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. Kapitali – 14.05%

11. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.37%

12. RoE pas tatimit (vjetor) – 4.84%

13. Raporti kosto/ të ardhura – 38.40%

14. Numri i Kredive outstanding – 22,549

15. Numri i Klientëve – 232,879

16. Numri i Stafit – 705

17. Numri i Degëve dhe Agjencive – 53

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Gusht 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Gusht 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Gusht 2015 raporton:

1. Aktivet – 142,892,489

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 97,376,943

3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,702,654

4. Depozita – 122,562,650

5. Kapitali Aksionar – 11,134,311

6. Të ardhurat Operative Bruto – 4,910,747

7. Shpenzimet Operative – (1,910,321)

8. Fitimi para tatimit – 471,499

9. Fitimi Neto – 400,774

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.44%

11. RoE pas tatimit (vjetor) –5.64%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 38.90%

13. Numri i Kredive outstanding – 22,349

14. Numri i Klientëve – 231,356

15. Numri i Stafit – 702

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 53

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Korrik 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Korrik 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Korrik 2015 raporton:

Aktivet – 141,694,180

Portofoli Bruto i Kredisë – 96,988,774

Portofoli Neto i Kredisë – 84,537,990

Depozita – 121,167,223

Kapitali Aksionar – 11,067,875

Të ardhurat Operative Bruto – 4,367,236

Shpenzimet Operative – (1,660,991)

Fitimi para tatimit – 403,090

Fitimi Neto – 342,626

*sipas IFRS në ‘000 ALL

RoA pas tatimit (vjetor) – 0.43%

RoE pas tatimit (vjetor) – 5.53%

Raporti kosto/ të ardhura – 38.03%

Numri i Kredive outstanding – 22,238

Numri i Klientëve – 228,519

Numri i Stafit – 695

Numri i Degëve dhe Agjencive – 53

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Qershor 2015 raporton:

1. Aktivet – 144,208,087

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 96,304,388

3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,244,669

4. Depozita – 123,561,909

5. Kapitali Aksionar – 11,124,952

6. Të ardhurat Operative Bruto – 3,767,576

7. Shpenzimet Operative – (1,381,420)

8. Fitimi para tatimit – 497,715

9. Fitimi Neto – 423,058

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.62%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 7.94%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 36.67%

13. Numri i Kredive outstanding – 21,952

14. Numri i Klientëve – 225,895

15. Numri i Stafit – 690

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 52

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Maj 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Maj 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Maj 2015 raporton:

1. Aktivet – 143,651,775

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 95,968,782

3. Portofoli Neto i Kredisë – 84,177,212

4. Depozita – 122,859,672

5. Kapitali Aksionar – 11,160,459

6. Të ardhurat Operative Bruto – 3,225,757

7. Shpenzimet Operative – (1,120,249)

8. Fitimi para tatimit – 555,783

9. Fitimi Neto – 472,415

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.83%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 10.63%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 34.73%

13. Numri i Kredive outstanding – 21,793

14. Numri i Klientëve – 225,824

15. Numri i Stafit – 687

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 51

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Prill 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Prill 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Prill 2015 raporton:

1. Aktivet – 141,561,966

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 94,309,914

3. Portofoli Neto i Kredisë – 82,880,134

4. Depozita – 122,067,425

5. Kapitali Aksionar – 11,066,699

6. Të ardhurat Operative Bruto – 2,531,028

7. Shpenzimet Operative – (892,590)

8. Fitimi para tatimit – 303,483

9. Fitimi Neto – 257,961

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.57%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 7.24%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 35.27%

13. Numri i Kredive outstanding – 21,695

14. Numri i Klientëve – 225,088

15. Numri i Stafit – 681

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 51

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2015 raporton:

1. Aktivet – 140,581,617

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 93,539,428

3. Portofoli Neto i Kredisë – 82,265,227

4. Depozita – 120,568,196

5. Kapitali Aksionar – 10,984,245

6. Të ardhurat Operative Bruto – 2,002,790

7. Shpenzimet Operative – (638,701)

8. Fitimi para tatimit – 230,160

9. Fitimi Neto – 195,636

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.57%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 7.35%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 31.09%

13. Numri i Kredive outstanding – 221,593

14. Numri i Klientëve – 223,150

15. Numri i Stafit – 657

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 51

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Shkurt 2015

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shkurt 2015. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Shkurt 2015 raporton:

1. Aktivet – 138,364,137

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 91,692,800

3. Portofoli Neto i Kredisë – 80,622,104

4. Depozita – 119,501,449

5. Kapitali Aksionar – 10,405,935

6. Të ardhurat Operative Bruto – 1,297,456

7. Shpenzimet Operative – (416,369)

8. Fitimi para tatimit – 138,614

9. Fitimi Neto – 117,822

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.52%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 6.83%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 25.31%

13. Numri i Kredive outstanding – 21,796

14. Numri i Klientëve – 240,716

15. Numri i Stafit – 656

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Dhjetor 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Dhjetor 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Dhjetor 2014 raporton:

1. Aktivet – 131,972,344

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 90,528,813

3. Portofoli Neto i Kredisë – 79,910,002

4. Depozita – 111,846,768

5. Kapitali Aksionar – 10,319,697

6. Të ardhurat Operative Bruto – 5,714,075

7. Shpenzimet Operative – (2,351,928)

8. Fitimi para tatimit – 768,226

9. Fitimi Neto – 530,172

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.44%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 5.27%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 41.16%

13. Numri i Kredive outstanding – 21,843

14. Numri i Klientëve – 229,136

15. Numri i Stafit – 654

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

1. Aktivitet – 127,735,415

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 88,458,221

3. Portfoli Neto i Kredisë -77,610,069

4. Depozita – 109,277,062

5. Kapitali Aksionar – 10,111,499

6. Të ardhurat Operative Bruto – 5,533,302

7. Shpenzimet Operative – (2,100,179)

8. Fitimi para tatimit – 540,355

9. Fitimi Neto – 319,311

* as per IFRS in ‘000 ALL

10. Capital adequacy ratio – 15,15%

11. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.30%

12. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.50%

13. Raporti kosto/ të ardhura – 37.96%

14. Numri i kredive outstanding – 21,401

15. Numri i klientëve – 225,530

16. Number i stafit – 650

17. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49

* Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Shtator 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Shtator 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Shtator 2014 raporton:

1. Aktivet – 120,792,743

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 86,909,137

3. Portofoli Neto i Kredisë – 76,030,025

4. Depozita – 101,843,940

5. Kapitali Aksionar – 10,061,198

6. Të ardhurat Operative Bruto – 4,413,990

7. Shpenzimet Operative – (1,709,113)

8. Fitimi para tatimit – 358,650

9. Fitimi Neto – 259,654

*sipas IFRS në ‘000 ALL

10. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.30%

11. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.48%

12. Raporti kosto/ të ardhura – 38,72%

13. Numri i Kredive outstanding – 21,437

14. Numri i Klientëve – 244,062

15. Numri i Stafit – 642

16. Numri i Degëve dhe Agjencive – 49

Për të shkarkuar Pasqyrat Financiare T3-2014, klikoni këtu.

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Qershor 2014 raporton:

1. Aktivet – 120,131,382

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 82,399,535

3. Portofoli Neto i Kredisë – 72,290,735

4. Depozita – 102,559,271

6. Kapitali Aksionar – 9,969,214

7. Të ardhurat Operative Bruto – 2,702,759

8. Shpenzimet Operative – (1,101,865)

9. Fitimi para tatimit – 199,641

10. Fitimi Neto – 165,450

*sipas IFRS në ‘000 ALL

11. RoA pas tatimit (vjetor) – 0.31%

12. RoE pas tatimit (vjetor) – 3.30%

13. Raporti kosto/ të ardhura – 35.99%

14. Numri i Kredive outstanding – 20.972

15. Numri i Klientëve – 236.696

16. Numri i Stafit – 631

17. Numri i Degëve dhe Agjencive – 48

Për të shkarkuar Pasqyrat Financiare T2-2014, klikoni këtu

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2014

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2014. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2014 raporton:

1. Total Aktivi – 117.442.910

2. Portofoli Bruto i Kredive – 78617537

3. Provigjoni – (6.943.000)

4. Portofoli neto i Kredive – 71.674.537

5. Depozita dhe llogari rrjedhëse – 98.130.080

6. Kapitali aksionar – 8.970.767

7. Të ardhura operative – 536.269

8. EBIT – 111.336

9. Fitimi Neto – 68.001

*Të dhënat e më sipërme janë në ‘000 lekë

10. ROE – 3.04%

11. ROA – 0.24%

12. Raporti Kosto ndaj të Ardhurave 49.80%

13. NPL – 14.20%

14. Kredi/ Totali Aktivi – 61.03%

15. Numri i Kredive – 20.452

16. Numri i Klientëve – 224.649

17. Numri i Stafit – 615

18. Numri i Degëve – 47

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Dhjetor 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Dhjetor 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

CREDINS bank për periudhën Janar – Dhjetor 2013 raporton:

1. Total Aktivi – 108.519.651

2. Portofoli Bruto i Kredive – 74.688.136

3. Provigjoni – (6.848.176)

4. Portofoli neto i Kredive – 67.839.960

5. Depozita dhe llogari rrjedhëse – 91.744.345

6. Kapitali aksionar – 8.924.805

7. Të ardhura operative – 2.593.632

8. EBIT – 308.220

9. Fitimi Neto – 221.706

*Të dhënat e më sipërme janë në ‘000 lekë

10. ROE – 2.61%

11. ROA – (8.68%)

12. Raporti Kosto ndaj të Ardhurave 43.82%

13. NPL – 14.66%

14. Kredi/ Totali Aktivi – 62.51%

15. Numri i Kredive – 20.833

16. Numri i Klientëve – 212.889

17. Numri i Stafit – 619

18. Numri i Degëve – 46

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara.

Treguesit Financiarë, Janar – Nëntor 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Nëntor 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 11-mujore të raportimit.

CREDINS bank për periudhën Janar – Nëntor 2013 raporton:

1. Totali i aktivave – 107.57 miliardë Lekë

2. Portofoli bruto i kredisë – 69.07 miliardë Lekë

3. Kreditë me probleme – 14.26 %

4. Depozitat e klientëve – 91.67 miliardë Lekë

5. Fitimi – 0.52 miliardë Lekë

6. Kapitali aksionar – 9.6 miliardë Lekë

7. Nr. i stafit – 620 punonjës

8. Nr. i degëve & agjencive – 47

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

Treguesit Financiarë, Janar – Korrik 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Korrik 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 7-mujore të raportimit.

CREDINS bank për periudhën Janar – Korrik 2013 raporton:

1. Totali i aktivave – 98.85 miliardë Lekë

2. Portofoli bruto i kredisë – 72.04 miliardë Lekë

3. Kreditë me probleme – 14.68 %

4. Depozitat e klientëve – 84.26 miliardë Lekë

5. Fitimi – 0.35 miliardë Lekë

6. Kapitali aksionar – 9.3 miliardë Lekë

7. Nr. i stafit – 633 punonjës

8. Nr. i degëve & agjencive – 47

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

Treguesit Financiarë, Janar – Qershor 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Qershor 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 6-mujore të raportimit.

CREDINS bank për periudhën Janar – Qershor 2013 raporton:

1. Totali i aktivave – 100.92 miliardë Lekë

2. Portofoli bruto i kredisë – 71.45 miliardë Lekë

3. Kreditë me probleme – 15.95 %

4. Depozitat e klientëve – 86.08 miliardë Lekë

5. Fitimi – 0.15 miliardë Lekë

6. Kapitali aksionar – 9.09 miliardë Lekë

7. Nr. i stafit – 639 punonjës

8. Nr. i degëve & agjencive – 47

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

Treguesit Financiarë, Janar – Mars 2013

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar – Mars 2013. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive që kanë operuar gjatë periudhës 3-mujore të raportimit.

CREDINS bank për periudhën Janar – Mars 2013 raporton:

1. Totali i aktivave – 97.85 miliardë Lekë

2. Portofoli bruto i kredisë – 70.02 miliardë Lekë

3. Kreditë me probleme – 15.14 %

4. Depozitat e klientëve – 83.40 miliardë Lekë

5. Fitimi – 0.09 miliardë Lekë

6. Kapitali aksionar – 8.93 miliardë Lekë

7. Nr. i stafit – 645 punonjës

8. Nr. i degëve & agjencive – 47

*Të dhënat e më sipërme janë të pa audituara nga auditori i jashtëm.

    Credins në rrjetet Sociale

    Na kontakto

    Gjej Degën

    Banka Credins