Çfarë është Standardi i Përbashkët i Raportimit (CRS)?

CRS apo Standarti i Përbashkët i Raportimit është një standard global, i krijuar nga OECD në bashkëpunim me vendet e G20 dhe Bashkimin Europian dhe synon të realizojë shkëmbim të informacionit mbi llogaritë bankare/financiare të mbajtura në institucinet bankare apo financiare të një shteti, ndërmjet autoriteteve tatimore të shteteve anëtare të konventës. Shqipëria është bërë anëtare me nënshkrimin e marrëveshjes “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarisë financiare,” miratuar me Vendimin nr.178, datë 9.3.2016 te Keshillit te Ministrave. Sipas Ligjit 4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, Banka Credins, sikur dhe bankat e tjera të nivelit të dytë dhe Institucionet Financiare në Republikën e Shqipërisë, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, në marrëdhenie me klientët, duhet të identifikojë rezidencën e klientëve për qëllime tatimore dhe së bashku me informacione të tjere, si psh Numri Identifikues si Tatimpagues, informacione mbi llogaritë/depozitat apo produkte të tjera bankare, të klientëve me rezidencë tatimore në një nga shtet anëtare të CRS-së, ti raportojë pranë autoriteteve tatimore të Republikës së Shqipërisë, të cilat më pas i shkëmbejnë me autoritetet tatimore të vendit të rezidencës së deklaruar nga Klienti. Për më shumë detaje ju lutem shkarkoni informacionet si më poshtë:

Çfarë është FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance ACT) Ligji për Përputhshmërinë Tatimore të Llogarive të Huaja është legjislacion amerikan shpallur në 18 Mars 2010 që ka hyrë në fuqi prej 1 Korrik 2014. FATCA kryesisht është një kërkesë rregullatore kundrejt intitucioneve të huaja financiare për të raportuar klientët e tyre amerikanë. Credins Bank njeh rëndësinë e FATCA dhe është në përputhje me kërkesat saj. Përmbushja e kërkesave identifikim dhe raportim të klientëve bazohet në dhënien e pëlqimit nga ana e tyre.

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins