Çfarë është Standardi i Përgjithshëm i Raportimit (CRS)?

CRS apo Standarti i Përbashkët i Raportimit është një standard global, i krijuar nga OECD në bashkëpunim me vendet e G20 dhe Bashkimin Europian dhe synon të realizojë shkëmbim të informacionit mbi llogaritë bankare/financiare të mbajtura në institucinet bankare apo financiare të një shteti, ndërmjet autoriteteve tatimore të shteteve anëtare të konventës. Shqipëria është bërë anëtare me nënshkrimin e marrëveshjes “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarisë financiare,” miratuar me Vendimin nr.178, datë 9.3.2016 te Keshillit te Ministrave.

Sipas Ligjit 4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, Banka Credins, sikur dhe bankat e tjera të nivelit të dytë dhe Institucionet Financiare në Republikën e Shqipërisë, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, në marrëdhenie me klientët, duhet të identifikojë rezidencën e klientëve për qëllime tatimore dhe së bashku me informacione të tjere, si psh Numri Identifikues si Tatimpagues, informacione mbi llogaritë/depozitat apo produkte të tjera bankare, të klientëve me rezidencë tatimore në një nga shtet anëtare të CRS-së, ti raportojë pranë autoriteteve tatimore të Republikës së Shqipërisë, të cilat më pas i shkëmbejnë me autoritetet tatimore të vendit të rezidencës së deklaruar nga Klienti.

Për më shumë detaje ju lutem shkarkoni informacionet si më poshtë:

Çfarë është FATCA?

FATCA (Ligji Për Përputhshmërinë me Llogaritë e Huaja) është legjislacion amerikan shpallur në 18 Mars 2010 që ka hyrë në fuqi prej 1 Korrik 2014. FATCA kryesisht është një kërkesë rregullatore kundrejt intitucioneve të huaja financiare për të raportuar klientët e tyre amerikanë.

Credins Bank njeh rëndësinë e FATCA dhe është në përputhje me kërkesat saj.

Përmbushja e kërkesave identifikim dhe raportim të klientëve bazohet në dhënien e pëlqimit nga ana e tyre.

This post is also available in: sq

Apliko online për këtë produkt

Të dhëna personale

Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë

-->
Banka Credins