This post is also available in: en

Shpallet Ankandi datë 12.09.2019

Shpallet ankandi i tretë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria e regjistruar ne regjistrin hipotekor me nr.1114, date 17.12.2013, ZK 3028, me sip.50.000 m2, Pyll dhe kullote e ndodhur ne Poro, Vlore, me cmimin 302.400 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 10.09.2019 – 23.09.2019.

Shpallet Ankandi datë 11.09.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

1. Pasuria nr.2/411-N2, vol.24, fq.78, ZK 8564, Njesi me sip.54 m2, adresa Korce, me vleren 3.024.000 leke.
2. Pasuria nr.2/411-N4, vol.24, fq.80, ZK 8564, Njesi me sip.18 m2, adresa Korce, me vleren 1.008.000 leke.
3. Pasuria nr.3/511-G5, vol.31, fq.1, ZK 8561, Garazh me sip.44 m2, adresa Korce, me vleren 1.232.000 leke.

Ankandi zhvillohet nga data 09.09.2019 – 04.10.2019.

Shpallet Ankandi datë 11.09.2019

Shpallet ankandi i parë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.4/361-N27, vol.35, fq.106, ZK 8561, njesi me sip.190 m2, adresa Korce, me vleren 320.000 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 09.09.2019 – 27.09.2019.

Shpallet Ankandi datë 11.09.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

1. Pasuria ne regjistrin hipotekor nr.1, fq.6, nr.27 ind date 22.02.2014, ZK 1997, kullote me sip.19 ha, adresa Bulgjer, Janjar, Sarande, ne vleren 425.600 Euro.
2. Pasuria ne regjistrin hipotekor nr.1, fq.6, nr.28 ind date 22.02.2014, ZK 1997, kullote me sip.7 ha, adresa Gropa e Alikes, Janjar, Sarande, ne vleren 156.800 Euro.
3. Pasuria ne regjistrin hipotekor nr.1, fq.6, nr.29 ind date 22.02.2014, ZK 1997, kullote me sip.100 ha, adresa Komdovun, Salikat, Janjar, Sarande, me vleren 1.680.000 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 28.08.2019 – 27.09.2019.

Shpallet Ankandi datë 11.09.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

1. Pasuria me nr.hip.163, ne regjistrin hipotekor nr.15-14, date 17.02.2014, ZK 1356, Pyll me sip.59,7938 ha, me adrese Carcove, Permet, ne vleren 1.339.381,12 Euro.
2. Pasuria me nr.hip.162, ne regjistrin hipotekor nr.15-13, date 17.02.2014, ZK 1356, Pyll me sip.18,675 ha, me adrese Carcove, Permet, ne vleren 418.320 Euro.
3. Pasuria me nr.hip.161, ne regjistrin hipotekor nr.15-15, date 17.02.2014, ZK 1356, Pyll me sip.13,5 ha, me adrese Carcove, Permet, ne vleren 302.400 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 28.08.2019 – 27.09.2019.

Shpallet Ankandi datë 11.09.2019

Shpallet ankandi i parë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.23/16+1-50, vol.22, fq.65, ZK 8641, Apartament me sip 150 m2, adresa Sarande, me cmimin 120.000 Euro.

Ankandi zhvillohet nga data 13.09.2019 – 30.09.2019.

Shpallet Ankandi datë 28.08.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.162/159, vol.47, fq.11, ZK 2066, Truall dhe ndërtesë me sip. totale 536,4 m2, nga të cilat 163,6 m2 ndërtesë, adresa Kamëz, Tiranë, me cmimin 33.939.920 Lekë.

Ankandi zhvillohet nga data 02.09.2019 – 30.09.2019.

Shpallet Ankandi datë 21.08.2019

Shpallet ankandi i dytë për pasurinë me të dhënat si më poshtë:

Pasuria nr.207/33, vol.4, fq.88, ZK 1685, Truall dhe ndërtesë me sip.500 m2 truall dhe 69,93 m2 ndërtesë, adresa Gajush, Lezhë, me çmimin 1.680.000 Lekë.

Ankandi zhvillohet nga data 23.08.2019 – 20.09.2019.

Na kontakto

Gjej Degën