home-fb Përmbledhja Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve, credins bank | Credins Bank