KONTROLL MARKETING PËR DEGËT KONTROLL MARKETING PËR DEGËT