Truall dhe Ndërtesë në Bubullimë / Lushnje

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Pershkrimi

Përshkrimi: Pronat jane 2 pasuri; Një parcelë tokë arë me siperfaqe 6,345m2 dhe 1,200m2 + Truall 200m2 + Godinë 68m2. Pronat ndodhen në fshatin Bubullimë / Lushnje në një zonë rurale me godina banimi. Pronat janë vazhdim i njëra tjetrës dhe shtrihen në të njëjtin territor me një konfigurim të rregullt.
Çdokush që ka në plan të blejë pronat mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480
Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante.
Na kontaktoni!

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins