Truall dhe Ndërtesë në Bubullimë / Lushnje Truall dhe Ndërtesë në Bubullimë / Lushnje – Credins Bank