Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin

Truall dhe ndërtesë në Bardhas/Peqin

Më shumë info
Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë

Pershkrimi:
Prona është një tokë dhe truall me sipërfaqe totale të regjistruar 2,126 m2 nga të cilat sipërfaqe truall e regjistruar 1,320 m2 dhe sipërfaqe ndërtese (magazinë) të regjistruar 208,15 m2.

Prona pozicionohet në anën veriore të fshatit Bardhas në largësi rreth 500m në vijë ajrore. Prona është e pozicionuar në anën perëndimore të rrugës nacionale Elbasan-Rrogozhinë në largësi rreth 50m, dhe në anën lindore të rrugës kryesore që të çon për në fshatin Bardhas në akse të drejtperdrejtë.

Prona ndodhet në një zonë rurale e rrethuar me toka bujqësore dhe disa ndërtime 1 katëshe, kryesisht buzë rrugës nacionale. Infrastruktura e kësaj zone është e plotë. Të dyja rrugët janë të sistemuara dhe të asfaltuara.

Cdokush që ka në plan të blejë një pronën, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480

Ju ofrojmë informacion të plotë mbi pronën, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante.

Na kontaktoni!


Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins