Truall + Objekt në Ballsh

Truall + Objekt në Ballsh

Më shumë info
Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë

Përshkrimi: Prona është një truall me sipërfaqe të regjisturar 2,439,2 m2 dhe ndërtim industrial mbi të me sipërfaqe ndërtimore 1,156m2 (ish fabrika e prodhimit të verës, Ballsh), ndodhur në lagjen “5 Shkurti”, Ballsh, Mallakastër. Prona pozicionohet rreth 200m në anën jugore të qëndrës së qytetit të Ballshit.
Zona ku ndodhet prona është zonë kryesisht industriale, banimi dhe komerciale.
Trualli i lirë është i sistemuar, pjesërisht i shtruar me asfalt e beton dhe pjesërisht me gjelbërim e pemë frutore.
Ndërtesa është godine 1 dhe 3 kateshe, me siperfaqe te katit 85 m2 godina 3 kateshe dhe sipërfaqe e godinës 1 kateshe 1071m2

Cdokush që ka në plan të blejë një truall apo ndertese të mirë, mund të na kontaktojë direkt në numrin e telefonit: 0697087480

Ju ofrojmë informacion të plotë mbi cilësinë e ndërtimit, hapësirat në shitje, procedurat e shpejta që aplikojmë dhe cmimet interesante.

Na kontaktoni!


Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins