Kullotë në Tragjas / Vlorë Kullotë në Tragjas / Vlorë – Credins Bank