home-fb Master në FinTech | Credins Bank

Hapat per aplikim

  • Aplikimi online

    Deri më 30 Tetor

  • Zhvillimi i intervistes në grup

    17-23 Tetor

  • Njoftimi dhe nënshkrimi i kontratave

    24-28 Tetor

Banka Credins