Të nderuar klientë,

Në vijim të vendimit të Bankës së Shqipërisë për shtyrjen e afatit të pagimit të kësteve, Banka Credins sqaron të gjithë kredimarrësit e saj për sa më poshtë:

Periudha:
Shtyrja e afatit të pagimit të kësteve të kredisë për biznese dhe individë periudha 13 Mars 2020 – 31 Maj 2020.

Si aplikohet për kërkesë për shtyrje kësti:

Çdo klient i cili pretendon që në situatën COVID-19 nuk ka aftësi pagimi dhe kërkon të shtyjë pagimin e kësteve duhet që:

 • 1- Në mënyrë elektronike apo shkresë zyrtare të dorëzojë kërkesën për shtyrje kësti duke e shoqëruar me arsyet e mospagimit të kësteve.
 • 2- Kërkesa duhet të dergohet në një nga mënyrat si më poshtë:
 1. a) Elektronikisht me email
 2. b) Ose me SMS
 3. c) Ose me shkresë zyrtare pranë degës ku kanë marrëdhënie.

Vendimmarrja e Bankës
Banka Credins do të shqyrtojë çdo kërkesë të ardhur nga klientët dhe pas një analize do të marrë vendimin e saj brenda 3 ditë pune. Përgjigja më pas do t’ju komunikohet klientëve në formë zyrtare.

Njoftim i rëndësishëm

 • Rregulli “Shtyerja e afatit të pagimit të kësteve” për ata klientë që ndikohen në mënyrë direkte nga situata COVID-19, nuk prek këstet e maturuar gjatë muajit Shkurt 2020. Pra Banka do të vazhdojë pretendimin mbi këstet e maturuar përpara kësaj periudhe, nëse ende nuk janë shlyer.
 • Banka Credins informon se nuk do të ketë nevojë për amendime apo shtojca kontratash. Credins informon se do të zerojë penalitetet për vonesat gjatë periudhës së përcaktuar për të gjithë klientët e portofolit të kredisë, ndërkohë që interesat dhe principali do të vazhdojnë të gjenerohen normalisht.
 • Klientë që aftësia paguese nuk u preket nga situata COVID-19, do të vijojnë si zakonisht shlyerjen e detyrimeve.
 • Faleminderit për mirëkuptimin!


  Na kontakto

  [contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
  Banka Credins