I nderuar klient,

Duke filluar nga data 1 Janar 2022, Autoritetet Rregullative Europiane do të ndërpresin kuotimin e indeksit LIBOR EUR.

Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë ka filluar një proces informues dhe rregullator, me qëllim zëvendësimin e këtij indeksi, si një indeks i cili nuk do të kuotohet më mbas datës 31.12.2021.

Vendimi për shfuqizimin e këtij indeksi, është marrë nga autoritetet rregullatore evropiane, vendim i cili ndikon edhe në tregun bankar vendas dhe nuk është një vendimmarrje apo zgjedhje e njëanëshme e Bankës Credins sh.a.

Sa më sipër, lind nevoja për amendimin e nenit përkatës të kontratës, nen në të cilin parashikohet përfshirja e indeksit të referimit të përdorur deri më tani dhe përcaktimi i një indeksi të ri orientues sikurse është EURIBOR. Aplikimi i këtij indeksi, nuk sjell asnjë ndryshim apo kosto shtesë në planin aktual të amortizimit të kredisë.

Për këtë qëllim, jeni të lutur që të paraqiteni pranë Bankës Credins (Dega e cila ka akorduar kredinë), me qëllim diskutimin dhe nënshkrimin e ndryshimeve të sipërpërmendura.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj,

 


Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins