Banka Credins Albania Model Kërkese për shtyrje kësti, Individë | Credins Bank