This post is also available in: en

Për ty!

Çdo ditë që kalon, kuptojmë sa shumë duam të jetojmë së bashku, të lidhur, të lumtur.

Ndaj, Banka Credins, vjen tek ty me kredinë: SËBASHKU

Bli çtë do zemra, shijoje verën.

Kredi me shumë avantazhe, norma konkuruese, aprovim brenda 48 orëve. Përfito sa më shumë.

Avantazhe dhe Karakteristika

 • Të ardhura nga paga apo qeraja
 • Interes fiks për të gjithë periudhën
 • Kushtet e Produktit

  • Qëllimi: Kredi Konsumatore
  • Shuma e financimit: Min. ALL 100,000- 700,000
  • Norma e Interesit: Duke filluar nga 5.8%.
  • Afati:
  • Për shuma nga 100’000 ALL – 300’000 ALL: Afati maksimal 36-muaj
   Për shuma nga 300’001 ALL – 700’000 ALL: Afati maksimal 48 muaj

  • Monedha: ALL
  • Garancia: Pa kolateral
  • Sigurimi i jetës: Për afat deri në 12 muaj nuk aplikohet sigurimi i jetës.
  • Afati i disbursimit: Brenda 48 orëve nga momenti i dorëzimit të të gjithë dokumentacionit.
  • Periudha Grace: Deri në 3 muaj pa pagesë principali (pagesë vetëm interes).

  Vlefshmëria e produktit: Deri më 31 Dhjetor 2020

  APLIKO TANI

  Të dhëna personale  PoJo

  Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

  “Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

  Lexo më shumë


  Nuk ka asnje produkt te lidhur!

  Na kontakto

  Gjej Degën

  Banka Credins