Banka Credins bank

Kredia Festive është një kredi e shpejtë në Lekë, e përdorshme për çdo qëllim nga ana juaj, ju ofron munësinë jo vetëm të mbuloni shpenzime të paparashikuara, por edhe të mos i lini dëshirat tuaja të presin. Kredia Festive me Grace ofrohet për të gjithë individët të cilët janë të punësuar në institucione shtetërore apo private me të ardhura nga paga lehtësisht të verifikueshme. Ne i japim mundësinë klientëve që këstin e parë ta paguajnë mbas 3 muajsh duke i krijuar atyre lehtësinë në shpenzimet e fundvitit.

Kushtet e produktit:

  • Norma e interesit: duke filluar nga 5.8%.
  • Afati: deri në 36 muaj.
  • Monedha: vetëm ne Lek.
  • Garantor: deri në 300.000 lek – pa dorëzanës, nga 300.001 – 600.000 lek – dorëzanës brenda familjes.
  • Afati i disbursimit: brenda 24 orëve.
  • Speciale: Merre tani dhe fillo paguaje pas 3 muajsh.

Vlefshmëria e produktit: deri më 31 Janar 2020


Të dhëna personale

Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë


Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë Read More

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

Gjej Degën