Karta e Kreditit Visa Credit nga Credins bank është kartë e cila ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar për përmbushjen e nevojave të klientëve të cilët kanë një llogari në Credins, për shpenzime ditore apo edhe për angazhime akoma më të rëndësishme.

Çdo muaj klienti mund të zgjedhë të shlyejë detyrimin nëpërmjet e-Banking, në mënyrë automatike nga llogaria e tij ose duke u paraqitur në një nga degët e bankës më pranë tij.

0 komision lëshimi deri në 30 Prill

Për të gjitha aplikimet për karta krediti (Visa Credit, Mastercard World dhe Mastercard Gold) banka nuk do të aplikojë komision lëshimi (1000 lekë apo 10 euro sipas tipit të kartës).

Pse duhet të pajiseni me një kartë krediti MC/VISA nga Credins Bank:

 • Opsion pagese me këste me 0% interes
 • Pa komision lëshimi
 • Opsioni Revolving
 • Blerje brenda dhe jashtë vendit pa komision
 • Blerje në Internet pa komision
 • Oferta dhe ulje në dyqane/bar-restorante
 • Vlefshmëria e kartës deri në 5 vite
 • Interesa Konkuruese

Mastercard Credit :

 • Ofrohet në monedhat Euro dhe USD
 • Zbritje deri ne 20% për rezervime makina me qera, Hotele e shumë të tjera
 • Sigurim Jete dhe Shëndeti falas për 1 vit nga Banka
 • Cash back për përdorimin e kartave
 • Opsion i zëvëndësimit të kartës dhe dërgimit të fondeve të kartës,
  kudo që ndodheni në rast humbje të saj
 • Pa komision lëshimi
 • Contactless
 • Opsioni Revolving
 • Blerje brenda dhe jashtë vendit pa komision
 • Blerje në Internet pa komision
 • Oferta dhe ulje në dyqane/bar-restorante
 • Vlefshmëria e kartës deri në 5 vite
 • Interesa Konkuruese

Normat e Interesit

Vlefshmëria e produktit: deri më 30 Prill 2020

Karta e Krediti Visa Credit nga Credins bank është kartë e cila ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve të cilët kanë një llogari në Credins, për shpenzime ditore apo edhe për angazhime akoma më të rëndësishme.

Të dhëna personale

Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë

Na kontakto