Funksionet dhe përgjegjësitë:

 

·         Identifikimi i klienteve potencial dhe promovimi i te gjithe produkteve dhe sherbimeve te ofruara nga banka.

·         Analiza e kerkesave te klientit qe nga mbledhja e dokumentacionit te nevojshem e deri ne realizimin e raport analizes.

·         Bashkepunimi me njesite e tjera pjese e bankes per te realizuar nje analize e plote e klientit si dhe ndjekjen e klienteve me probleme.

·         Menaxhimi i portofolit me qellim ruajtjen e cilesise se tij.

·         Analizimi i situates financiare te biznesit, njohje shume e  mire e pasqyrave financiare.

 

Kriteret e nevojshme:

·         Diplome në shkencat  ekonomike, profili Finance/Bankë, (preferohet  të ketë kualifikime pasuniversitar në shkenca financiare).

·         Të ketë eksperience pune mbi 2 vjet në sistemin Bankar  / institucione finanaciare dhe veçanërisht në menaxhim portofolit të kredise AGRO.

·         Te jete i gatshem per levizje ne terren ku ne pjesen me te madhe qendrimi do te jete ne Fshatrava perreth Qytetit Durresit

·         Të marrë mbi vetë përgjegjësitë e punës duke përmbushur deadline.

·         Të jetë i orientuar ndaj rezultatit dhe të jetë disponibel për orare të zgjatura të punës.

·         Të ketë aftësi leadershipi dhe bashkëpunimi në grup.

·         Të zotërojë certifikime të gjuhës angleze dhe të trajnimeve të zhvilluara gjatë eksperiencës së punës


Çfarë ofrojmë ne:

Një paketë financiare shumë të mirë dhe konkurruese. Atmosfere dinamike dhe grup punë në rritje. Zhvillim personal dhe profesional të vazhdueshëm.

Të interesuarit të dërgojnë CV me foto bashkë me një letër interesi në adresën e më poshtme:

Email: burimenjerezore@bankacredins.com

 

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kriteret do të përzgjidhen dhe do të njoftohen për intervistë pranë  Departamentit te Burimeve Njerezore  të Credins Bank.

 

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 17.01.2020

 

*Shënim – Politika e Privatësisë.

 

Credins Bank sh.a. deklaron se i përpunon të dhënat personale të aplikanteve mbështetur në Ligjin Nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Udhëzimin Nr.42 datë 22.07.2014 “Për përpunimin e të dhënave personale të kandidatëve për punë”. Banka ofron sisteme të larta sigurie me qëllim për të garantuar sigurinë e të dhënave personale që përpunon
Aplikantët kanë të drejtë të kërkojnë korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale të tyre. Për të ushtruar këtë të drejtë ata duhet të kontaktojnë në burime.njerezore@bankacredins.com