Të kursesh është gjithmonë një ide e mirë

Çfarë është depozita me afat?

Depozita me Afat është një investim i sigurt i cili kryhet përmes një marrëveshje ndërmjet individit dhe bankës, për një shumë parash dhe një afat të përcaktuar nga vetë klienti. Në varësi të shumës, klienti individ, përfiton interesa sipas afatit dhe monedhës së përcaktuar.

Avantazhe dhe Karakteristika

  • Depozita me afat mund të çelet në të gjitha monedhat: ALL, EUR, USD, GBP, CHF dhe CAD.
  • Shuma minimale për çeljen e depozitës është 50.000 lekë ose ekuivalenti i saj në valutë.
  • Alternativa zgjedhjesh në monedha dhe afate nga 1 deri në 60 Mujore.
  • Rinovim automatik, pa patur nevojë të paraqiteni në bankë.
  • Depozita mund të jetë disa-emërore.
  • Investim i sigurt dhe praktik.

Referojuni gjithmonë buletineve të përditësuara të interesit të depozitave të publikuara në degët tona dhe në sitin tonë zyrtar, si dhe kushteve të punës për çdo informacion tjetër rreth depozitave.

Siguri

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar. Për më shumë informacion shkarkoni fletepalosjen duke klikuar ketu ose klikoni: http://asd.gov.al.

Dokumentacioni i Nevojshëm

  • Kartë Identiteti

Apliko tani!

48

22

24

20

3

12

6

4

4

7

33

29

9

11

47

40

1

38

38

31

18

36

26

17

50

58

10

45

14

51

15

32

16

34

57

8

19

5

53

21

37

27

35

52

23

13

30

28

25

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
CAPTCHA image

Kjo na ndihmon të parandalojmë mesazhet e padëshiruara, faleminderit.

ASD dhe Buletinin e Normave te Interesit.


Karte Krediti

Këtë muaj keni përdorur kartën tuaj të kreditit VISA Credit dhe Mastercard WORLD Credit nga Credins bank për të blerë një biletë udhëtimi prej

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj rrjedhëse ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare

Lexo më shumë Read More

Overdraft

Overdrafti është një linjë kredie, e cila në shumicën e rasteve lidhet me pagën e individit dhe i jep atij mundësinë të tërheqi në çdo moment

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins