Kredi Konsumatore | Individë | Credins Bank Kredi Konsumatore – Credins Bank

This post is also available in: English

Të ardhurat e rregullta mujore herë pas here nuk mjafton për të plotësuar kërkesat tuaja konsumatore. Një mobilim bashkëkohor apo funksional, pajisje elektronike për shtëpinë, sistem ngrohje apo kondicionim, pushime apo studime për fëmijët, të gjitha këto ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës tuaj dhe të familjes suaj por nuk mund të financohen vetëm me të ardhurat mujore. Në Credins, për të mundësuar plotësimin e këtyre nevojave duke e kryer pagesën në disa muaj, do të gjeni zgjidhje me produktin Kredia Konsumatore. 

Avantazhe dhe Karakteristika:

Kjo kredi ofrohet për gjithë klientët individë me të ardhura nga paga.

  • Financim: Deri në 1.500.000 lekë
  • Interes: Duke filluar nga 5.8%
  • Afati: Deri në 7 vjet
  • Komision Aplikimi: 0 Komision për Aplikim Online

Apliko tani!

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Credins Online

Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari apo kompjuteri juaj! Credins Online ofron komoditet dhe siguri për individët, klientë të Credins Bank.

Lexo më shumë Read More

Llogari Rrjedhëse

Me llogarinë tuaj në Credins Bank, ju mund të kryeni të gjitha llojet e transaksioneve bankare dhe të aksesoni të gjitha shërbimet bankare.

Lexo më shumë Read More

Kartat e kreditit

Kartat e Kreditit nga Credins bank janë kartat të cilat ju mundëson shlyerjen e detyrimit përmes disa opsioneve. Dizenjuar, për të përmbushjen e nevojat e klientëve

Lexo më shumë Read More

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins