Financim për studentët e UET

Studentët që duan të ndjekin studimet e larta ose Master/Doktoraturë prane Universitetit Europian të Tiranës mund te aplikojne per financim prane Credins Bank. Normat e interesit do të mbulohen 100% nga Universiteti Europian i Tiranës për secilin individ.

Kushtet e Produktit

  • Norma e interesit: Normat e interest mbulohen nga UET
  • Afati: Deri në 48 muaj.
  • Shuma e financuar: Deri në 6000 Euro
  • Garantor: Pa garanci, bashkëkredimarrës studenti
  • Afati i disbursimit: Brenda 24 orëve.

Apliko online për këtë produkt

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
CAPTCHA image

Kjo na ndihmon të parandalojmë mesazhet e padëshiruara, faleminderit.

Banka Credins