Financim për studentët e CIT

Studentët që duan të ndjekin studimet e larta ose Master/Doktoraturë prane Institutit Kanadez te Teknologjise mund te aplikojne per financim prane Credins Bank. Normat e interesit do të mbulohen 100% nga Instituti Kanadez i Teknologjisë.

Kushtet e Produktit

  • Norma e interesit: Normat e interest mbulohen nga Instituti Kanadez i Teknologjisë
  • Afati: Në përputhje me vitet akademike
  • Shuma e financuar: Deri në 500.000 lekë
  • Garantor: Pa garanci, bashkëkredimarrës studenti
  • Afati i disbursimit: Brenda 24 orëve.

Apliko online për këtë produkt

Filiali: 48

Filiali: 22

Filiali: 20

Filiali: 3

Filiali: 12

Filiali: 33

Filiali: 29

Filiali: 11

Filiali: 1

Filiali: 25

Filiali: 28

Filiali: 30

Filiali: 23

Filiali: 52

Filiali: 35

Filiali: 27

Filiali: 21

Filiali: 5

Filiali: 19

Filiali: 57

Filiali: 34

Filiali: 51

Filiali: 32

Filiali: 10

Filiali: 58

Filiali: 24

Filiali: 6

Filiali: 4

Filiali: 40

Filiali: 38

Filiali: 39

Filiali: 31

Filiali: 18

Filiali: 36

Filiali: 26

Filiali: 17

Filiali: 14

Filiali: 15

Filiali: 53

Filiali: 37

Filiali: 46

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”
CAPTCHA image

This helps us prevent spam, thank you.

Banka Credins