Financim për studentët e CIT Canadian Institute of Technology

Studentët që duan të ndjekin studimet e larta pranë CIT Canadian Institute of Technology mund të
aplikojnë për financim pranë Credins Bank. Normat e interesit do të mbulohen 100% nga CIT Canadian
Institute of Technology për secilin individ.

Kushtet e Produktit

  • Norma e interesit: Normat e interest mbulohen nga CIT
  • Afati: Afati në përputhje me vitet akademike.
  • Shuma e financuar: Deri në 500.000 Leke
  • Garantor: Pa garanci, bashkëkredimarrës studenti
  • Afati i disbursimit: Brenda 24 orëve.

Apliko online për këtë produkt

Të dhëna personale

PoJo

Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë

Banka Credins