Për të gjithë klientët që duan të investojne paratë e tyre në tituj, Banka ofron:

  • Kryerjen në kohë e shërbimeve të titujve (pagesa të kuponit, interesave etj), si dhe informacion mbi normat e interesit dhe çmimet e tregut për investimet tuaja në çdo moment.
  • Tarifa të thjeshta, konkuruese dhe hapësira negocimi në varësi të shumave dhe afateve.

Karakteristikat e këtij Shërbimi:

  • Çeljen e llogarisë së titujve/llogari escroë;
  • Shlyerjen e të gjitha transaksioneve me tituj të portofolit tuaj (si blerje, shitje, transferim pronësie) në tregun shqiptar të titujve;
  • Ruajtjen e të gjitha veprimeve mbi këtë portofol;
  • Raportimin dhe konfirmimin e transaksioneve të shlyera si dhe dërgimin e informacionit mbi gjendjen aktuale të portofolit në mënyrë periodike;
  • Vlerësimin e portofolit dhe raportimin e gjendjes së tij aktuale në mënyre periodike;
  • Mbajtja e marrëdhenieve me emetuesin e instrumentave financiare (Minstira e Financave dhe Banka e Shqipërisë), për çdo gjë që lidhet me përfaqësimin në treg, pagesën e kuponit, tatimeve etj;

  Credins bank është Anëtare në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE. Nëpërmjet këtij anëtarësimi Shoqeria komisionere Banka Credins Sh.A është e autorizuar të kryejë transaksione në Bursën Shqiptare të Titujve për Titujt e emetuar nga Qeveria Shqiptare. Banka Credins është një nga 5 (pesë) bankat në vend, e përzgjedhur për zhvillimin e tregut sekondar të letrave me vlerë të qeverisë.

 

Na kontakto

[contact-form-7 id="84" title="Call Back Form" html_class="form-inline"]
Banka Credins