Ti kthehemi jetës së përditshme, punës, biznesit dhe normalitetit me optimizëm dhe me dëshirë për të vazhduar gjithmonë përpara.

Ndaj, Banka Credins i vjen në ndihmë çdo Biznesi të Vogël dhe Agrobiznesit, me një kredi specifike. Krijuar për të përmushur nevojat tuaja për kapital qarkullues, aktive fikse, ose Kredi Konsumatore.

Lehtësi në proçedura dhe aprovim të shpejtë brenda 48 orëve. Periudhë falje për principalin deri në 3 muaj dhe për më tepër, pa kolateral.

Kushtet e Produktit

  • Qëllimi: Kapital qarkullues, aktive fikse ose kredi konsumatore.
  • Monedha: ALL
  • Shuma e financimit : Min. All 100,000-All 700,000
  • Afati: Deri në 48 Muaj
  • Norma e Interesit: Interes fiks për të gjithë periudhën
  • Garancia: Pa kolateral
  • Periudha Grace: Deri në 3 muaj pa pagesë principali (pagesë vetëm interes)

Vlefshmëria e produktit: Deri më 1 Shtator 2020

APLIKO TANI

Të dhëna personale


Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të mësipërm dhe autorizoj Credins Bank të përpunojë të dhënat e mia personale vetëm për përdorim të brendshëm të Bankës.

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj. Banka Credins mbron të gjitha të dhënat në ambiente dhe sisteme të sigurta deri në përfundimin e afatit të përcaktuar në Udhëzimin Nr.20 Datë 03.08.2012 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, “Mbi përpunimin e të Dhënave në Sektorin Bankar”, më pas të dhënat shkatërrohen.”

Lexo më shumë

Produkte te Lidhura

Nuk ka asnje produkt te lidhur!

Na kontakto

Gjej Degën

Banka Credins