Credins Bank Ne Flasim Gjuhën Tuaj!

Treguesit Financiarë – Periudha Shkurt 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Shkurt 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.

Sipas IFRS në ‘000 ALL – 28.02.2017

1. Totali i Aktiveve – 167,088,865

2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,584,049

3. Portofoli Neto i Kredisë – 95,554,462

4. Depozita – 142,973,768

5. Kapitali Aksionar – 13,957,440

6. Të ardhurat operative Bruto – 1,372,161

7. Shpenzimet operative – (518,103)

8. Provigjionet dhe loans write off – (792,210)

9. Fitimi Para Tatimit – 61,847

10. Fitimi Neto – 53,973

11. Capital adequacy ratio – 14.85%

12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.19%

13. ROE pas tatimit (vjetor) – 2.36%

14. Raporti kosto/ të ardhura – 37.76%

15. Numri i kredive outstanding – 25,014

16. Numri i Klientëve – 248,149

17. Numri i Stafit – 811

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 57

Top